Your IP address / Twój adres IP:
44.192.94.177

The IP address has been identified based on the location of your internet operator.

Adres IP został zidentyfikowany na podstawie lokalizacji Twojego operatora internetowego.


IP (Internet Protocol)

IP is the common name of the IPv4 protocol, or IP version 4. Since January 1996, it has been slowly replaced by the new protocol, IP version 6. The IP protocol is the highest protocol that defines the basic unit of data transfer in TCP / IP networks, however, it does not control packets sent over the network.

IP to powszechna nazwa protokołu IPv4, czyli IP w wersji 4. Od stycznia 1996 roku jest on powoli zastępowanym nowy protokołem IP w wersji 6. Protokół IP jest to najwyższy protokół określający podstawową jednostkę przesyłania danych w sieciach TCP/IP jednakże nie zajmuje się on kontrolą pakietów przesyłanych w sieci.


Internet Protocol (IPv6)

In 1996, the next-generation network protocol IPv6 was introduced to replace IPv4. The next-generation protocol was to expand the address fields from 32 to 128 bits, i.e. in plain language, there were to be many more IP addresses. The IPv6 protocol far exceeds its predecessor in terms of ease of configuration and adaptation to changes in network hardware and software.

W roku 1996 został wprowadzony protokół sieciowy nowej generacji IPv6, który miał zastąpić protokół IPv4. Protokół nowej generacji miał za zadanie poszerzyć pola adresowe z 32 do 128 bitów, czyli mówiąc prostym językiem, adresów IP miało być dużo więcej. Protokół IPv6 znacznie przewyższa swojego poprzednika pod względem łatwość konfiguracji i dostosowania do zmian sprzętu sieciowego oraz oprogramowania.


Copyright © 2024 - Wszystkie prawa zastrzezone dla autora strony. Wersja: 2.2